Logo Wild Jungle

Cześć, tu Gloria!

Na tej stronie znajdziesz regulamin mojego newslettera. Dowiesz się z niego jak dokładnie on działa. Ma on zastosowanie do wszystkich list mailingowych w ramach serwisu wildjungle.pl oraz do wszystkich witryn, usług i akcji marketingowych, które są z nim związane.

Jeśli masz pytania dotyczące newslettera możesz napisać do mnie na hello@wildjungle.pl

Regulamin Newslettera Wild Jungle

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielką Serwisu oraz dostawczynią Newslettera jest Gloria Budzińska, email kontaktowy: hello@wildjungle.pl
 2. Za pośrednictwem serwisu www.wildjungle.pl oraz jego podstron, świadczę usługi elektroniczne, w tym Newsletter oraz umożliwiam każdemu Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi osobowymi.
 3. Regulamin newslettera dotyczy Serwisu www.widljungle.pl oraz wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niego odniesienie.

II Definicje

 1. Administrator danych osobowych – właścicielka domeny zarządzająca Platformą internetową, która jest dostępna pod adresem www.wildjungle.pl oraz osoba, która będzie do Ciebie pisać Newsletter.
 2. Subskrybent – Użytkownik, który dokonuje dobrowolnej subskrypcji Newslettera i wyraża zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych w ramach tej usługi na adres e-mail podany dobrowolnie w Formularzu zapisu.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która odwiedza Platformę Internetową i korzysta z usługi Newsletter. Platforma przeznaczona jest dla osób dorosłych. Użytkownik powinien mieć zdolność prawną do samodzielnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności oraz do samodzielnego decydowania o płatności danymi osobowymi. W przeciwnym wypadku Użytkownik powinien uzyskać zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z usługi Newsletter. Właścicielka Platformy Internetowej może podejmować działania mające na celu weryfikację wieku Użytkowników.
 4. Platforma Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzona jest Platforma Internetowa – działająca w domenie www.wildjungle.pl
 5. Regulamin Newslettera – niniejszy regulamin Newslettera Wild Jungle.
 6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Subskrybenta, który dobrowolnie dokonał zapisu na listę mailingową, polegająca na otrzymywaniu ode mnie wiadomości związanych z moją działalnością.
 7. Formularz zapisu – dostępny na Platformie lub w innych miejscach w sieci interaktywny formularz umożliwiający zapis na Subskrypcję Newslettera.
 8. Subskrypcja Newslettera – oświadczenie woli Subskrybenta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (Subskrypcji Newslettera) z Administratorem.
 9. Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na rzecz Użytkownika:
  1. usług lub treści cyfrowych, co dotyczy informacji oraz elementów przysyłanych w trakcie Subskrypcji Newslettera.
 10. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy Administratorem Danych Osobowych a Podmiotem Przetwarzającym, w której Administrator Danych Osobowych powierzył Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; Umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron.
 11. Materiały – treści pisemne (maile) oraz tzw. Freebies (np. PDF-y lub pliki graficzne), czyli inne treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, dostarczane w ramach usługi Newsletter.
 12. Usługa cyfrowa – Usługa pozwalająca Użytkownikowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej, lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
 13. Płatność danymi – dobrowolne udostępnienie danych w zamian za możliwość korzystania z usługi.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone w Platformie Internetowej lub innym miejscu do tego przeznaczonym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter na warunkach niniejszego regulaminu.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

III Ogólne warunki korzystania z newslettera

 1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter oraz sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczanie treści cyfrowych w ramach tej usługi, w ramach której dochodzi do płatności danymi. Określa również warunku dostarczenia treści oraz postępowania reklamacyjnego.
 2. Dane kontaktowe na potrzeby niniejszego Regulaminu:
 3. Informacje na temat Newslettera podane w Platformie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Treść Regulaminu newsletter jest udostępniona na stałe w stopce Serwisu, a także każdorazowo przy Formularzu zapisu. W dowolnym momencie możesz pobrać, skopiować lub wydrukować treść regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Internetowej udostępniony jest Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Platformy Internetowej oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. Treść Regulaminu newslettera może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.

IV Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Platformy, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Ciebie minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Windows;
  2. posiadanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 (np. Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox) oraz pliki cookie;
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Korzystanie z usług Newslettera związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internetowej, obarczonej charakterystycznym dla niej ryzykiem. Właścicielka Platformy internetowej nie ponosi za to ryzyko odpowiedzialności.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych przekazywanych na Platformie Internetowej i zminimalizowania ryzyka, Administrator Danych Osobowych podejmuje działania organizacyjne i prawne oraz korzysta z odpowiednich rozwiązań technicznych.
 4. Newsletter może być czytany na przeglądarkach niewymienionych powyżej, jednakże jako Administrator nie wspieram i nie gwarantuję, że w takim przypadku będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

V. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych

 1. Na Platformie możliwe jest zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. W ramach zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych będziesz zobowiązany dokonania płatności danymi.
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w pkt VI. Regulaminu  newslettera  – Usługa Newsletter.

VI. Usługa Newsletter

 1. Usługa cyfrowa Newsletter polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, takich jak artykuły blogowe, treści wpisów w mediach społecznościowych, informacji o produktach i usługach, wydarzenia lub szkolenia za pośrednictwem komunikacji e-mail oraz przesyłaniu materiałów graficznych.
 2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Platformy Internetowej lub innego miejsca w sieci internetowej, i podania imienia i adresu e-mail, potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności oraz z Regulaminem Newslettera poprzez kliknięcie checkboxa, oraz potwierdzenie zapisu poprzez wciśnięcie przycisku “Zapisuję się”, “Zapisz się” lub innego równoważnego wezwania do aktywnego działania. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie na wskazany przez Ciebie adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Ciebie będzie zawierać link, po naciśnięciu którego będziesz mogła potwierdzić zapis. Dopiero po potwierdzeniu zapisu Twój e-mail zostanie dodany do bazy danych listy Subskrybentów.
 3. Potwierdzenie zapisu oznacza Twoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych oraz innych treści cyfrowych wysyłanych drogą elektroniczną w ramach usługi Newsletter. Zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi – brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, co spowoduje zakończenie korzystania z usługi. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.
 4. Jesteś zobowiązana do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany.
 5. Usługa Newsletter objęta jest prawem autorskim i innymi prawami pokrewnymi. Jej kopiowanie oraz wykorzystywanie w sposób łamiący te prawa jest nielegalne.
 6. W każdej chwili możesz niedopłatnie i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter. Aby dokonać rezygnacji należy:
  1. kliknąć w aktywny link “Wypisz mnie” lub równoważny komunikat sugerujący umożliwienie wypisania się z listy Subskrybentów, który umieszczony jest każdorazowo w stopce wiadomości wysyłanych w ramach usługi Newsletter (wypisanie z Newslettera ze skutkiem natychmiastowym);
  2. zgłosić chęć rezygnacji drogą elektroniczną na adres: hello@wildjungle.pl
 7. Zastrzegam sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera poinformuję Cię za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

VII. Reklamacja usługi Newsletter

 1. Możesz złożyć reklamację na usługę Newsletter. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: hello@wildjungle.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W opisie reklamacji zalecam podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Otrzymasz odpowiedź w formie elektronicznej.
 3. Użytkownik zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej UOKiK). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej UOKiK. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 4. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej tutaj.

VIII. Dane osobowe i pliki cookie

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w Polityce prywatności.

IX. Zmiana Regulaminu Newslettera

 1. Zastrzegam sobie, w zakresie dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie Newslettera.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu Newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian stosuje się postanowienia Regulaminu Newslettera obowiązujące w dniu wyrażenia przez Ciebie oświadczenia woli do zawarcia umowy.
 3. O zmianach w Regulaminie Newslettera, dacie rozpoczęcia ich obowiązywania oraz jednolitej treści Regulaminu po zmianach zostaniesz każdorazowo poinformowana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Przed wejściem w życie zmian w Regulaminie Newslettera możesz oświadczyć, że nie akceptujesz wprowadzanych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu Newslettera jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter.
 5. Zmiany dokonane w Regulaminie newslettera są wiążące dla Subskrybentów, którzy zostali prawidłowo o nich poinformowani i nie wypowiedzieli zawartej ze mną Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.

X. Postanowienia końcowe

 1. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Przyjmuje się, że Regulamin Newslettera nie ogranicza w żaden sposób praw Użytkownika i Subskrybenta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.